Studenckie Koło Naukowe Pedagogów
Studenckie Koło Naukowe Pedagogów - UPZ

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów powstało z inicjatywy studentów oraz  pracowników naukowych kierunku.

Podstawowe zadania to przygotowanie studentów do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach środowiska lokalnego oraz kształtowania prawidłowych postaw wobec problemów wynikających z obszarów działalności pedagogiki.

Studenci Pedagogiki mają okazję  do praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej w trakcie studiów oraz  udziału w zdarzeniach – konferencjach naukowych i seminariach  mających na celu popularyzację Uczelni oraz  kierunku.


Działalność naukowa studentów Pedagogiki (2018-2020)

1. Czynny udział w konferencjach naukowych

Aktualia Pedagogiki – Konferencja naukowa. Naukowy panel dyskusyjny studentów  Pedagogiki. W ramach konferencji zorganizowanej 16.05.2019 r. zaprezentowane zostały wyniki prac studentów - 30 referatów teoretyczno-badawczych wygłoszonych przez studentów III roku pedagogiki w sesjach tematycznych: Duchowość Człowieka, Kreatywność Jednostki, Wyzwania Edukacyjne, Problemy Społeczne, Jednostka a osiągnięcia. W ramach konferencji wygłoszone zostały referaty: dr I. Kurzępa - Dylematy moralno-etyczne nauczyciela, dr H. Iwańczyk - Szkolić czy kształcić? oraz  referat pt. Metoda kruszenia w nauczaniu matematyki zaprezentowany przez p. A. Wacniak (opiekun mgr A. Wojtyna). Aktywność dydaktyczna i wychowawcza studentów I, II i III przedstawiona została w formie wystawy prac etapowych, m.in. Sylwetka Absolwenta, Publikacje Studentów (opiekun dr inż. A. Waszek), „Rozwijanie kompetencji kluczowych studentów”, „Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem” (opiekun: mgr M. Cieślak). Komitet naukowy panelu: dr Monika Rajtak, dr inż Agata Waszek, dr Halina Iwańczyk, dr Irena Kurzępa, mgr Monika Cieślak, mgr Alina Wojtyna. W skład studenckiego komitetu organizacyjnego weszły: Anna Falandysz, Joanna Bartosiak, Maria Suchodolska, Samanta Kowalczuk-Sieradzka, Agnieszka Wacniak, Sylwia Kusa, Ewa Mazurek, Magdalena Śliwa, Zuzanna Floraszek, Dominika Uszko.

Człowiek w kręgu współczesnej kultury. Międzynarodowa Konferencja Naukowa  zorganizowana została przez Zakład Pedagogiki UPZ w dniu 21.11.2019 r. w Zamościu.  Tematyka konferencji oscylowała wokół 3 paneli dyskusyjnych: Współczesne przejawy życia społecznego, Problemy emocjonalne współczesnego człowieka oraz Aktualne wyzwania cywilizacyjne. W konferencji aktywnie udział wzięły studentki pedagogiki. Pani M. Pasieczna wygłosiła referat pt. „Przemoc w rodzinie wobec dzieci”, natomiast p. A. Żuk referat pt. „Starzenie się społeczeństwa”.

2. Publikacje artykułów w Gazecie Akademickiej „Skafander”

M. Dudziński „Postawy rodzicielskie w wobec ojców” (nr 9/2019), K. Kołodziejczyk „Religijność młodych ludzi” (nr 8/2019), J. Tałanda, M. Soboń Samotność młodzieży licealnej  nr 9/2019 „Znaczenie miłości w życiu młodzieży” (nr 2/2020), P. Marchiewicz „Poczucie własnej wartości”, R. Mielnik „Znaczenie samooceny” (nr  3/2020), B. Bartosiak „Dlaczego ważna jest empatia”,  M. Kogut „Obecność ojca w wychowaniu dziecka” (nr 4/2020).
A. Bielińska "Poczucie koherencji u młodzieży z różnych kierunków studiów"  nr 5/2000 14.10.2020  s. 10 https://upz.edu.pl/data/file_attachment/2286-skafander-5-138.pdf
A. Kostrubiec, Relacja młodzieży do Boga, nr 6/2020 r. s. 10
https://upz.edu.pl/data/file_attachment/2438-skafander-6-139.pdf
M. Lepionka, Obraz matki w percepcji młodych mężczyzn (7/2020) s. 10 https://upz.edu.pl/data/file_attachment/2473-skafander-7-1402.pdf
J. Podolak, Style wychowania stosowane przez młodych rodziców, nr 1 /2021,  s. 10  https://upz.edu.pl/data/file_attachment/2543-skafander-1-141.pdf
A. Sołowiej,  Mężczyzna XXI wieku w roli rodzinnej, zawodowej i społecznej nr 2 /2021,  s. 10 https://upz.edu.pl/data/file_attachment/2566-skafander-2-142.pdf

K. Winiarska, Komunikacja w małżeństwie w percepcji kobiet i mężczyzn, nr 3/2021 s. 10 https://www.upz.edu.pl/data/file_attachment/2814-skafander-3-143.pdf 

Ewelina Chorąbała,  Niekorzystne skutki korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież, nr 4/2021 s. 10
https://upz.edu.pl/data/file_attachment/3019-skafander-4-144.pdf

Ewa Mazurek,  Wpływ wychowania estetycznego na rozwój dzieci,  nr 5/2021  s. 10
https://www.upz.edu.pl/data/file_attachment/3033-skafander-5-145-kor.pdf

M. Dumicz, Kompetencje interpersonalne partnera w świetle badań studentek  nr  6/2021, s. 10
https://www.upz.edu.pl/data/file_attachment/3050-skafander-6-146.pdf  

M. Dumicz, Kompetencje interpersonalne partnera w świetle badań studentek  nr  7/2021, s. 10 - część 2

https://www.upz.edu.pl/data/file_attachment/3065-skafander-7-147.pdf

M. Dąbrowska, Techniki wychowawcze stosowane przez rodziców w percepcji młodzieży licealnej,  Skafander, nr 11`/2021 s.  10.  

https://www.upz.edu.pl/data/file_attachment/4163-skafander-11-151.pdf

A. Żuk,  Poczucie własnej godności osób w okresie późnej dorosłości, Skafander  nr 2 (154), s.  10

https://upz.edu.pl/data/file_attachment/4404-skafander-2-154.pdf

M. Pasieczna, Poziom agresji u studentów, Skafander nr 3 (155) s.10

https://upz.edu.pl/data/file_attachment/4535-skafander-3-155.pdf

Olga Macioszek, Poziom obciążenia pracą nauczycieli, nr (2022) , s. 10

https://www.upz.edu.pl/data/file_attachment/4662-skafander-4-1561.pdf

Zuzanna Floraszek, Poziom nieśmiałości u studentek i  studentów, nr 5/157,  s. 10

https://www.upz.edu.pl/studenckie-kolo-naukowe-pedagogow/

3. Projekty na rzecz  środowiska lokalnego

W ramach aktywizacji studentów w środowisku lokalnym oraz wsparcia studentów w rozwoju społecznym, naukowym i zawodowym pracownicy Zakładu Pedagogiki wraz ze studentami przeprowadzili liczne formy animacji społecznej. Na  uwagę zasługuje m. in. aktywny udział studentek II roku Pedagogiki w akcji charytatywnej  „Kilometry Dobra” w ramach kampanii Kilometry Dobra w Zamościu (dr inż. A. Waszek),  współpraca studentów I, II i III roku z Przedszkolem Miejskim nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu przy organizacji działań  innowacyjnych pt. „Tydzień Bezpieczeństwa”, czynny udział studentów w  XVIII Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, zaangażowanie studentów w organizację pikniku rodzinnego dla dzieci i rodziców z Przedszkola Miejskiego nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu.

Ponadto, studenci III roku przygotowali przedstawienie teatralne dla dzieci przedszkolnych  pt. „Czy możesz zaufać obcym?”.  Studenci II roku zorganizowali spotkanie opłatkowe dla mieszkańców osiedla, wzięli udział w organizacji i prowadzeniu  Miejskiego Przeglądu Zamojskich Przedszkoli oraz spotkaniu pt. „Cztery pory roku” (mgr M. Cieślak). Przeprowadzili badania w szkole podstawowej na temat korzystania z Internetu, połączone ze spotkaniem fokusowym (opiekun: dr I. Zakrzewska). Studenci II i III roku aktywnie uczestniczyli w działaniach wolontariatu w zawodowych rodzinach zastępczych (mgr T. Kloc, mgr A. Gałan) oraz włączyli się w innowacyjną akcję pt. Przedszkolak w świecie języka, wartości - literatura, kultura, sztuka (mgr K. Szadkowska).

Konferencja „Człowiek w kręgu współczesnej kultury

https://upz.edu.pl/news/aktualia-pedagogiki-2020/

2020/2021
BAW SIĘ Z NAMI PRZEDSZKOLAKAMI - spotkania feryjne online
Studenci III roku Pedagogiki (specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna)  wraz z nauczycielami z zamojskich przedszkoli w ramach praktyk studenckich zorganizowali  cykl spotkań dla dzieci w wieku przedszkolnym  oraz dla  klas I- III.  Studenci podczas spotkań zaprezentowali dzieciom różnorodne atrakcje np. zajęcia plastyczne, zajęcia techniczne, zajęcia z kodowania, zajęcia z sensoplastyki i inne. Aktywny  udział studentów w spotkaniach był okazją do poznania pracy i roli zawodowej nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej,  oraz przygotowania do pracy zawodowej. https://upz.edu.pl/news/spotkania-feryjne-online-baw-sie-z-nami-przedszkolakami/

 Skafander 1/2021 s. 3
https://upz.edu.pl/data/file_attachment/2543-skafander-1-141.pdf

STROIKI DLA SENIORÓW - Celem inicjatywy jest kształtowanie postaw prospołecznych, aktywizacja studentów w środowisku lokalnym oraz przygotowanie ich do pracy zawodowej. To również sposób kształtowania fundamentalnych wartości humanistycznych. W ramach przeprowadzonej akcji studenci pedagogiki przekazali  przygotowane kartki z życzeniami i ozdoby bożonarodzeniowe dla osób starszych mieszkających na terenie Zamościa. Postawa otoczenia, a zwłaszcza młodzieży wobec ludzi w wieku podeszłym kształtuje społeczną i psychologiczną sytuację tych osób. 

Skafander 1/2021 s. 8
https://upz.edu.pl/data/file_attachment/2543-skafander-1-141.pdf 


Akademickie Spotkanie Przedświąteczne (trzecie z cyklu) – studentki przygotowały w formule online  prelekcje nt. tradycji Świąt Bożena Narodzenia oraz montaż słowo-muzyczny dla społeczności akademickiej  
Spotkania feryjne online. Studenci III roku wraz z nauczycielami z zamojskich przedszkoli zorganizowali  cykl spotkań dla dzieci w wieku przedszkolnym  oraz dla  klas I- III.  pt. Baw się z nami przedszkolakami (11 filmów udostępnionych online)  Studenci podczas spotkań zaprezentowali dzieciom różnorodne atrakcje np. zajęcia plastyczne, zajęcia techniczne, zajęcia z kodowania, zajęcia z sensoplastyki i inne. Studentki III roku  pedagogiki, specjalność: pedagogika przedszkolnej i wczesnoszkolnej współorganizowały projekt pt . Zwyczaje wielkanocne.  Celem projektu było poznanie zwyczajów świątecznych związanych z Wielkanocą, rozwijanie twórczego myślenia, kreatywności i wyobraźni dzieci, wzbogacenie słownictwa o wyrazy związane z tematyką świąteczną, odzwierciedlenie spostrzeżeń dzieci w formie plastycznej, muzycznej, technicznej i teatralne. Dzieci poznawały świąteczne zwyczaje, obrzędy i tradycje. https://upz.edu.pl/news/podsumowanie-projektu-edukacyjnego-zwyczaje-wielkanocne/
Studentki II roku pedagogiki, specjalność: edukacja dorosłych i praca z osobami starszymi  wraz z Przedszkolem Miejskim Nr 10 i Nr 12 w Zamościu  zorganizowały    II  edycję ogólnomiejskiego konkursu pt. Wielkanocna pisanka. Konkursu został  skierowany  do dzieci przedszkolnych z całego miasta Zamościa  oraz ich dziadków.  https://upz.edu.pl/news/podsumowanie-projektu-edukacyjnego-zwyczaje-wielkanocne/

14.05.2021 r. w ramach  Międzynarodowej Konferencji pt. Zagrożenia bezpieczeństwa w dobie globalizacji. Zagrożenia zdrowotne. W sesji studenckiej  studentki  Pedagogiki przedstawiły referaty:

Anna Giecko: Wpływ stylu życia pokolenia Z na zdrowie (II rok Pedagogiki),
Angelika Borek: Konsekwencje zdrowotne fonoholizmu w okresie pandemii COVID-19,  (II rok Pedagogiki),
Karolina Tetych: Wpływ cyberprzemocy na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, (II rok Pedagogiki),
Natalia Gontarz: Zaburzenia i problemy emocjonalne w okresie adolescencji (I rok Pedagogiki),
Joanna Kapłon: Patostreaming i hejt jako przejaw wykluczenia (I rok Pedagogiki).  
Opiekun naukowy: dr inż. Agata Waszek
Jagoda Chojan: Uzależnienia od substancji psychoaktywnych jako problem społeczny (II rok Pedagogiki),
Dominika Uszko: Zaburzenia odżywiania - zagrożenia XXI wieku (II rok Pedagogiki)  
Opiekun naukowy dr inż. Bożena Niemczuk 

10 czerwca 2021 r. Reprezentacja studentek Pedagogiki  na V Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych pt.  „Badania, innowacje i pasje z perspektywy młodego naukowca”

Celem konferencji było zaprezentowanie efektów badań prowadzonych przez studentów w różnych dziedzinach nauki. Konferencja podzielona była na trzy panele. W jednym z nich zaprezentowała się grupa studentek pedagogiki: Karolina Cyc, Zuzanna Floraszek, Magdalena Stypko, Monika Sędłak, Ewa Szuba, Paula Łapa.

Monika Sędłak przeprowadziła badania wśród nauczycieli dotyczące postrzegania przez nich swojej misji. Chodziło o to, by przedstawić na czym polegają różnice w postrzeganiu misji współczesnego nauczyciela w zależności od statusu zawodowego badanych. Problem istotny, ponieważ autorka przygotowuje się do zawodu nauczyciela. Ewa Szuba podjęła badania nad korzyściami i zagrożeniami płynącymi z Internetu. Chodziło głównie o to, by pokazać, jaki jest stan świadomości młodzieży w zakresie bezpieczeństwa w sieci. Paula Łapa przeprowadziła badania wśród uczniów szkoły podstawowej, które dotyczyły niepowodzeń szkolnych. Wykazała przejawy i przyczyny niepowodzeń oraz sposoby przeciwdziałania. Studentki poznały kolejne etapy  procesu badawczego, metodologię badań pedagogicznych, nauczyły się samodzielnie skonstruować narzędzie badawcze, a następnie opracować materiał empiryczny. W pracy nauczyciela niezwykle ważna jest umiejętność pracy badawczej – przedstawia problematykę prac swoich podopiecznych dr Irena Kurzępa z Zakładu Pedagogiki UPZ.

Wystąpienie Magdy Stypko dotyczyło aprobaty społecznej u młodzieży licealnej. Celem jej pracy było scharakteryzowanie poziomu aprobaty społeczne,j ujawnianego przez młodzież maturalną. Wśród 60 badanych bardzo wysoki oraz wysoki poziom aprobaty społecznej wykazało dwadzieścia trzy osoby (38,33%). Wynik przeciętny uzyskało dwadzieścia pięć wszystkich badanych uczniów (41,67%). Wynik niski oraz bardzo niski uzyskało dwanaście osób (20%). Z kolei Zuzanna Floraszek podjęła temat poziomu nieśmiałości u studentów i studentek. Otrzymane dane empiryczne pokazują, że obie przebadane grupy wykazują podobieństwa. Zarówno studentki (63,33%), jak i studenci (83,33%) bardziej charakteryzują się małym poziomem nieśmiałości. Osoby te, dobrze czują się w towarzystwie innych ludzi, a nawet są otwarte na nowe znajomości. Przez to, że otaczają się ludźmi, posiadają mniejsze skłonności do odczuwania samotności. Różne style radzenia sobie studentów ze stresem przedstawiła Karolina Cyc. Przeprowadzone badania wykazały, że studentki oraz studenci na III roku studiów radzą sobie ze stresem w stosunkowo dobry sposób, jednakże nie oznacza to, że nie należy jeszcze bardziej udoskonalać swoich umiejętności. W celu lepszego poradzenia sobie z zaistniałą sytuacją stresową należy wziąć pod uwagę rozwój własnych zasobów osobowościowych, takich jak: twardość, poczucie kontroli, kompetencje społeczne, siłę ego oraz ,,czynnik wsparcia społecznego” – przedstawia tematy prac swoich studentek dr Halina Iwańczyk z Zakładu Pedagogiki UPZ.

1 lipca 2021 r. odbyła się III edycja Aktualiów Pedagogiki. Tegoroczny panelu dyskusyjnego Studentów Pedagogiki przebiegał   pod  hasłem:  „Disputatio de sapientia”
Szczegółyhttps://upz.edu.pl/news/dyskutowali-o-madrosci-i-nie-tylko/

 

2021/2022

30.11.2021 r. Seminarium pt. „Wychowanie na Zamojszczyźnie w XX wieku”

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów, sekcja Pedagogiki Kreatywnej. W tracie seminarium studenci I roku studiów zaprezentowali efekty prac.
https://upz.edu.pl/news/wychowanie-na-zamojszczyznie-w-xx-wieku/

2.12.2021-20.12.2021 r. Studencka Akcja Pomocy

Koło Naukowe Pedagogów, sekcja wolontariatu zorganizowała akcję skierowaną do studentów Akademii Zamojskiej wszystkich kierunków studiów. Celem akcji jest niesienie bezinteresownej pomocy materialnej potrzebującej rodzinie, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej. Działania podejmowane w ramach akcji służą kształtowaniu wśród studentów postawy odpowiedzialności za drugiego człowieka, jak również współodczuwania i współuczestniczenia w życiu społecznym. Koordynator akcji: mgr Edyta Panas – wykładowca na kierunku Pedagogika.
Koordynatorzy akcji z ramienia studentów: Joanna Jarczak, Natalia Gontarz, Joanna Kapłon, Beata Broszko, Daria Zarębska, Agata Ostrówka, Karolina Tkaczyk, Karolina Kołtun, Anna Marmaj, Katarzyna Bryk.
https://upz.edu.pl/news/studencka-akcja-pomocy/

Studenckie spotkanie przedświąteczne


22 grudnia 2021 r. w Instytucie Humanistyczno-Medycznym Akademii Zamojskiej odbyło się studenckie spotkanie przedświąteczne. Podczas spotkania studenci  pedagogiki zaprezentowali referaty dotyczące tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia, a następnie przedstawili publiczności jasełka.
https://upz.edu.pl/news/studenckie-spotkanie-przedswiateczne/

 24.03.2022 - seminarium "Praca pedagoga w instytucjach opiekuńczo- dydaktyczno-wychowawczych"

https://www.upz.edu.pl/news/zapraszamy-na-spotkanie-17032022/

28.03.2022 - Zbiórka na rzecz uchodźców z Ukrainy - Uczelnia Państwowa w Zamościu
https://upz.edu.pl/news/zbiorka-na-rzecz-uchodzcow-z-ukrainy/

Obchody Światowego Dnia Autyzmu
4 kwietnia 2022 r  studentki Pedagogiki Akademii Zamojskiej wzięły udział w spotkaniu zorganizowanym przez pracowników Przedszkola Miejskiego nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu w ramach obchodów Światowego Dnia Autyzmu. Studentki uczestniczyły w spotkaniach z dziećmi.  Brały udział w zabawach i tematycznych zajęciach, które miały na celu pokazać sposób odbierania świata przez osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Wykonując razem z przedszkolakami  poszczególne aktywności doświadczyły,  jak zaburzona jest percepcja zmysłowa dzieci z autyzmem oraz  jak nieprawidłowo mogą być odbierane przez nie bodźce wzrokowe, słuchowe, dotykowe i węchowe. Te doświadczenia pozwoliły studentkom lepiej rozumieć wyjątkową sytuację osób z ASD (Autism Spectrum Disorder), a przez to poszerzyć wiedzę m.in. na temat stosowania skutecznych metod w zakresie wsparcia i pracy z osobami z ASD.
Na zakończenie studentki wręczyły dzieciom pamiątkowe balony, a także własnoręcznie wykonany plakat pod hasłem "Nasze serca dla autyzmu - studenci Pedagogiki Akademii Zamojskiej".
Opiekun naukowy: mgr Katarzyna Szadkowska, wykładowca AZ

27.04.2022 odbyło się seminarium naukowe pt. "Starość jest darem"

Jak seniorzy postrzegani są przez społeczeństwo? Kiedy możemy mówić o starości? W jaki sposób przebiega adaptacja do starości? Jakie role mogą spełniać seniorzy w społeczeństwie? Czym jest gerontofobia? Na te oraz inne pytania szukali odpowiedzi uczestnicy seminarium pt. “Starość jest darem”

zaproszenie 

https://www.upz.edu.pl/news/seminarium-naukowe-starosc-jest-darem/

podsumowanie

https://www.upz.edu.pl/news/starosc-jest-darem/


5.06.2022 r.

Studenci Pedagogiki na 28 Jarmarku Hetmańskim

 
W dniach 4-5 czerwca 2022 r. odbył się w naszym mieście Jarmark Hetmański, w ramach którego miały miejsce targi sztuki ludowej, rzemiosła artystycznego, kolekcjonerskie, a także prezentacja i promocja  produktu lokalnego oraz firm i instytucji.

Na Jarmarku aktywnie promowała swój dorobek i ofertę również Akademia Zamojska. Wśród studentów uczestniczących w tym wydarzeniu nie zabrakło przedstawicieli koła naukowego Pedagogiki. W ramach promocji kierunku Pedagogika studenci przedstawiali ofertę dwóch specjalności, informowali również o rekrutacji. Ponadto przygotowali i poprowadzili różnorodne zabawy dla dzieci w różnym wieku: mini-zawody, konkursy, quiz wiedzy o Zamościu, zabawy z chustą animacyjną. Nie obyło się też bez malowania twarzy i puszczania baniek mydlanych, co cieszyło się dużym zainteresowaniem zwłaszcza wśród najmłodszych dzieci odwiedzających nasze stanowisko. Opiekun naukowy studentów, mgr K. Szadkowska Zakład Pedagogiki AZ.

Aktualia Pedagogiki 2022

Pobierz dokumenty